کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۳۴۴۸۰ ویدئو

مدیریت موسوی در زمان نخست وزیری ضعیف بود... بهترین رئیس جمهور ایران خاتمی بود!

مدیریت موسوی در زمان نخست وزیری ضعیف بود... بهترین رئیس جمهور ایران خاتمی بود!

تازه ترین ویدئوها