کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۴۷۹۷۸ ویدئو

خاطرۀ نیمه جون

بخشی از آهنگخاطرۀ نیمه جوناز آلبومبازی عوض شده| خواننده: علیرضا عصار | آهنگساز: فواد حجازی | claviculanox.blog.ir خاطرۀ نیمه جون