کل ویدئوها تاکنون: ۱۵۰۱۶۱۶ ویدئو

لحظه انفجار دو تندیس بوداى بامیان

لحظه انفجار دو تندیس بوداى بامیان !! در 9 مارس سال 2001 طالبان تندیس هاى 1500 ساله بودا در بامیان افغانستان را كه صلصال و شهمامه نام داشتند طى سه روز به گلوله و موشك بست و نهایتا منفجر كرد؛ این تندیس ها بزرگترین تندیس هاى ایستاده جهان بودند كه از تمدن بودایى بجا مانده بودند.... ب