کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۷۱۷۸۷ ویدئو

اگر ربا در بانکِ کشوری باشد، ما نمیتوانیم بگوییم که جمهوریمان اسلامی است

اگر ربا در بانکِ کشوری باشد، ما نمیتوانیم بگوییم که جمهوریمان اسلامی است