کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۸۱۷۲۸ ویدئو

اگر قرآن مومنان را صبور میداند پس چرا برای تعجیل در فرج دعا میکنیم؟

استاد رستم نژاد - پرسمان قرآنی - شبکه جهانی ولایت اگر قرآن مومنان را صبور میداند پس چرا برای تعجیل در فرج دعا میکنیم؟