کل ویدئوها تاکنون: ۱۵۰۱۶۳۸ ویدئو

آیا پیامبر و زنان ایشان در قرآن افرادی با ضعف و خطا معرفی شده اند؟

استاد رستم نژاد - پرسمان قرآنی - شبکه جهانی ولایت آیا پیامبر و زنان ایشان در قرآن افرادی با ضعف و خطا معرفی شده اند؟