کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۷۱۳۱۱ ویدئو

شهدای دولت آباد چناران

ای روشنای خانه امید، ای شهید / ای معنی حماسه جاوید، ای شهیدچشم ستارگان فلک از تو روشن است / ای برتر از سراچه خورشید ای شهیدیاد شهیدان دفاع مقدس گرامی بادتهیه و تدوین سید حسین موسوی شهدای دولت آباد چناران