کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۹۸۴۸۷ ویدئو

صحبتهای حاج مهدی رسولی به سخنان یک مسئول دولتی دربارهی هیات های مذهبی

⭕️ صحبت های حاج مهدی رسولی به سخنان یک مسئول دولتی درباره ی هیات های مذهبی صحبتهای حاج مهدی رسولی به سخنان یک مسئول دولتی دربارهی هیات های مذهبی