کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۷۴۰۶۵ ویدئو

انعکاس خبری بازگشت قطب نورد ایرانی دکتر حسین ناصری

بازگشت دکتر حسین ناصری قطب نورد ایرانی از قطب شمالمبتکر طرح مدیر ماجراجو در جهان که چندی پیش در جریان سفرهای اکتشافی خود به قطب شمال سفر ک