کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۹۴۸۴۶ ویدئو

با همه همسایگان دست رفاقت دراز می کنیم

با همه همسایگان دست رفاقت دراز می کنیم و از خطاهای گذشته آنها نیز می گذریم/ شکاف ملتهای منطقه خواسته آمریکا و صهیونیسم است با همه همسایگان دست رفاقت دراز می کنیم