کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۵۲۲۴۲ ویدئو

👈واکنش شیمیایی اسید سولفوریک بافلز سدیم

اسید سولفوریک یکی از مهم ترین ترکیبات ساخته شده توسط صنایع شیمیایی است که از آن استفاده می شود به معنای واقعی در صدها ترکیب مورد نیاز در صنایع متنوع استفاده می شود.

http://bit.ly/2xd3k1H