کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۸۲۳۵۷ ویدئو

هفته اول آگست-ناک اوت Boxing Knockouts | August 2019 Week 1

Boxing Knockouts | August 2019 Week 1 https://t.me/UFC1991Ievgen Khytrov vs Gabriel PhamMartin Bakole Ilunga vs Ytalo Perea03) Jack Cullen vs John Harding Jr / 2019-08-02Takuma Takahashi vs Sitthidet Banti /Kazuto Takesako vs Shuji Kato II /06) Takeshi Inoue vs Komsan Polsan / 20