کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۳۹۴۷ ویدئو

وزیر امور خارجه

وزیر امور خارجه: آنان که فکر می کردند مردم یمن را ظرف چند روز شکست می دهند، امروز حتی نمی توانند موشک های یمنی را رهگیری کنند، برای همین است که دیگران را متهم می کنند وزیر امور خارجه