کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۰۵۱۶۸ ویدئو

گوسفندها در مقابل کاخ ریاست جمهوری آلمان

صف آرایی اعتراض آمیز گوسفندها در مقابل کاخ ریاست جمهوری آلمان