کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۱۳۹۱۱ ویدئو

حاشیه جالب از حضور رئیسی در زنجان

در جریان یکی از این جلسات، مادر یکی از شهیدان، خواسته خود را در بیرون از محوطه ای که در آن جلسه برگزار می شده، مطرح می کند وقتی رئیس دستگاه