کل ویدئوها تاکنون: ۲۸۹۸۳۵۹ ویدئو

اظهارات وزیر امور خارجه در خصوص گام سوم کشورمان کاهش تعهدات در چارچوب برجام

اظهارات وزیر امور خارجه در خصوص گام سوم کشورمان در زمینه کاهش تعهدات در چارچوب برجام اظهارات وزیر امور خارجه در خصوص گام سوم کشورمان کاهش تعهدات در چارچوب برجام