کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۳۰۴۱۳ ویدئو

نگاه کردن به صفحه شطرنج مثل نگاه کردن به عورت مادر است !

امام صادق (ع) : فروختن شطرنج حرام است و پولی هم كه از فروختنش بدست می آید حرام است و داشتن و نگاه داشتن شطرنج كفر است و شطرنج بازی كردن شرك است و سلام كردن بر كسی كه شطرنج بازی می كند گناه كبیره هلاك كننده است و كسی كه شطرنج بازی می كند و دست در میان آن می برد چنان است كه دست در میان گوشت خوك برده باشد.و كسی كه شطرنج بازی می كند نمازش قبول نیست تا اینكه دست خود را بشوید و كسی كه به شطرنج نگاه می كند مانند این است كه به عورت مادر خود نگاه می كند و كسی كه نگاه می كند به كسانی كه در حال بازی شطرنج هستند و به آ