کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۲۲۰۱۱ ویدئو

اصابت موشک شلیک شده از سامانه گنبد آهنین به خود صهیونیست ها

حمله موشکی به اسرائیل|وقتی سامانه گنبدآهنین بلای جان خود صهیونیست ها می شود || لحظه اصابت باقی مانده موشک شلیک شده از سامانه گنبد آهنین به خود صهیونیست ها اصابت موشک شلیک شده از سامانه گنبد آهنین به خود صهیونیست ها