کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۲۳۰۵۹ ویدئو

برخورد راکت های پرتابی از سوی نوار غزه به شهرک های صهیونیست نشین

برخورد راکت های پرتابی از سوی نوار غزه به شهرک های صهیونیست نشین