کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۸۲۲۸۱ ویدئو

سید علی رضا قاسمی پطرودی حافظ خوانی

خواندن چند بیت از اشعار حافظ توسط سید علیرضا قاسمی پطرودی سید علی رضا قاسمی پطرودی حافظ خوانی