کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۲۴۸۸۳ ویدئو

حاصل دست مادران سرزمینم برای کودکان سرزمینم

زنان سرپرست خانوار جمعیت امام علی در خانه اشتغال خاک سفید در طول 10 روز دور نهایی پنجمین لیگ پرشین وعده های غذایی بازیکنان تیم پرشین را مهیا می کنند. حاصل دست مادران سرزمینم برای کودکان سرزمینم