کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۲۵۳۷۹ ویدئو

امام (ره) ن معمار نظام

حضور دولت در کنار مرقد امام، تعهد چند باره به سیره ایشان است امام )ره) به عنوان معمار نظام، مسیر خدمت به مردم را به ما نشان داد