کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۱۳۹۱۱ ویدئو

فیلم کامل انتقادات تند جوانِ نخبه‌ی ناامید از وضع کشور در حضور رهبر

فیلم کامل انتقادات تند اخیر جوانِ نخبه‌ی ناامید از وضع کشور در حضور رهبرانقلاب