کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۸۹۳۳ ویدئو

سمعکی که حامی خرید

آقا رامین که دستفروشی دوره گرد بود دختری هفت ساله ای داره که از بدو تولد مشکل کم شنوایی در هر دو گوش داشته و متاسفانه تا قبل از رفتن به مدرس