کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۲۲۰۱۱ ویدئو

جااااااان؟؟؟؟؟وای ننه من مردم فک کنم یه 45 دقیقه تنفس مصنوعی لازمه آخه خیلی سنگی

عین چیزی رو که دیدم رو گذاشتم که به همه ثابت شه این آقا حالش خوش نیستپ.ن چرا انقدر دستاش رو تکون میده /؟؟؟ جااااااان؟؟؟؟؟وای ننه من مردم فک کنم یه 45 دقیقه تنفس مصنوعی لازمه آخه خیلی سنگی