کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۲۳۴۸۲ ویدئو

موسیقی بسیار زیبای نفسهای بی هدف

#عکسهای دخترم که در اول شهریور 97 بعلت #قصور پزشک و پرستاران در اورژانس بیمارستان جانش را از دست داد موسیقی بسیار زیبای نفسهای بی هدف