کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۷۹۴۶۱ ویدئو

به زودی... - سرود نفسِنفیس - مجموعهگروههای همخوانی سلام - عید غدیر 1440

به زودی...سرودنفسِ نفیس غدیریه ای در مدح جان رسول خاتم صلی الله علیه و آلهبه مناسبت غدیر 1440 - 1398از مجموعه گروه های همخوانیسلام به سرپرستی سید هادی گرسوییارائه ای از کانون هنرقطره @SalaamGroups | @QatrahMedia به زودی... - سرود نفسِنفیس - مجموعهگروههای همخوانی سلام - عید غدیر