کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۵۱۶۴۲ ویدئو

آموزش امکان تعیین پیشفرض برای کاربر جاری در گزارشات چاپی در نرمافزار تدبیر

در صورتی که تمایل داشته باشید در فرم های عملیاتی کالا، گزارش چاپی انتخابی به عنوان گزارش پیشفرض برای کاربر جاری در نظر گرفته شود، از دکمهپیش فرض برای کاربر جاریاستفاده نمایید. آموزش امکان تعیین پیشفرض برای کاربر جاری در گزارشات چاپی در نرمافزار تدبیر

تازه ترین ویدئوها