کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۶۶۸۸۶ ویدئو

مستند | تعامل بی اعتبار

ظریف: تعامل با غرب اعتبارش را در افکار عمومی ایران از دست داده است. مستند | تعامل بی اعتبار