کل ویدئوها تاکنون: ۲۸۹۶۶۲۴ ویدئو

ماجرای تنفیذ بنی صدر و قسم امام خمینیره

آیا رهبری می تواند حکم رئیس جمهور منتخب ملت را تنفیذ نکند؟ ماجرای تنفیذ بنی صدر و قسم امام خمینیره