کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۹۳۶۰۶ ویدئو

یاسر جبرائیلی //پاسخ به شبه تکراری موقت بودن رهبری... //

یاسر جبرائیلی..کارشناس اقتصاد یاسر جبرائیلی //پاسخ به شبه تکراری موقت بودن رهبری... //