کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۶۱۱۴۸ ویدئو

کول با دمبل

عضلات اصلی عضلات ذوزنقه ای - عضلات کمکی گوشه ای ، متوازی اضلاع ، دلتوئید میانیشرایط خاص دریافت برنامه تغذیه و تمرین از طریق وب سایتwwwvipfitnes