کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۲۷۹۴۹ ویدئو

اجراى قطعه «با من صنما» توسط پارسا خائف در فینال عصرجدید

بخش� از اجرا� قطعه �با من صنما توسط پارسا خائف در ف�نال عصرجد�د برای رای دادن به پارسا خائف �د مستق�م دستور� ��٧٨� راٌگ�ر� �ن�د