کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۵۳۰۵۸ ویدئو

رفتار وحشیانه شهروندان آمریکایی بایک سیاه پوست

ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده است با عنوان: وقتی یک سیاه پوست وارد محله سفید پوستان آمریکا می شود رفتار وحشیانه شهروندان آمریکایی بایک سیاه پوست