کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۲۷۹۴۹ ویدئو

شمال خان شیخون | بزرگراه راهبردی دمشق_حلب به کنترل نیروهای سوری درآمد

شمال خان شیخون | بزرگراه راهبردی دمشق_حلب به کنترل نیروهای سوری درآمد