کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۱۳۹۱۱ ویدئو

پل کشکان لرستان ذرهذره فرو میریزد و از بین میرود

بخشی از این پل هزارساله طی روزهای گذشته فروریخت. پل کشکان لرستان ذره ذره فرو می ریزد و از بین می رود. پل کشکان لرستان ذرهذره فرو میریزد و از بین میرود