کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۹۰۴۵۰ ویدئو

هلاکت تروریست های تکفیری بدست ارتش سوریه در شمال حماه

با پاکسازی ارتفاعالنار ، شهرککفرسنجهاز لحاظ نظامی ساقط شده محسوب می شود؛ این ارتفاع همچنین از محور شرقی بر بخش هایی از جاده شمالی شهر خان شیخون و از محور غربی بر شهرک مهم الرکایا اشراف کامل دارد. ارتفاع النار همچنین بر شهرک هایامیریه و موقهدر محور غربی شهر خان شیخون اشراف کامل دا