کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۳۱۹۴۳ ویدئو

واکنش انفجاری الکل باپرمنگنات سدیم

ایزوپروپیل الکل محبوب ترین الکل شناخته شده است که استفاده می شود. به غیر از این الکل ایزوپروپیل دارای سایر کاربردهای دیگری است. ایزوپروپیل الکل همچنین به عنوان استئوپروپانول نامیده می شود یک مایع بی رنگ و قابل اشتعال است. این نیز یک مایع فرار است بنابراین هنگامی که ظرف آن باز است به سرعت تبخیر می شود.

http://bit.ly/32xBAn6