کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۸۱۰۲۴ ویدئو

مواضع شهید حسن آیت علیه لیبرال های جمهوری اسلامی

منبع: بی بی سی انگلیس، 3 مارس 2019 مواضع شهید حسن آیت علیه لیبرال های جمهوری اسلامی