کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۲۳۰۵۹ ویدئو

اولین فیلم گفتگو با ماشین خواب ها

ماشین خوابی در پی افزایش بیکاری در جامعه و به خصوص در شهرستان های محروم به وجود آمده که خود می تواند معضلات دیگری را با خود به همراه داشته ب