کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۱۱۸۲۷ ویدئو

افشاگری قاضی عسگر از کم کاری وزارت خارجه در فاجعه منا

سرپرست وقت حجاج ایرانی: طرح دعوی در مورد منا باید توسط وزارت خارجه صورت می گرفت / دستگاه دیپلماسی همکاری کرد ولی گفت برای وکیل پول نداریم! افشاگری قاضی عسگر از کم کاری وزارت خارجه در فاجعه منا