وزنکشی حوزه شمالغرب

محل وزنکشی مسابقات حوزه شمالغرب 1396