کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۳۴۹۶ ویدئو

سومین گفتگوی ویژه نفت خبر (دکتر سید حمید حسینی)

از دور زدن تحریمها و زنجانی و ضراب، تا IPC و کنفرانس لندن و تهران و الهام حسن زاده�