کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۸۵۱۰ ویدئو

وجه متمایزموش صحرائی بامجاهدین خلق(منافقین)

وجه تشابه مجاهدین خلق(منافقین)باموش صحرائی ازنگاه دکترین وکارشناس مسائل سیاسی وپژوهشگردینی