کل ویدئوها تاکنون: ۲۸۹۶۶۲۱ ویدئو

چرا شیعیان امام زمان را به خورشید پشت ابر تشبیه میکنند ؟

چرا شیعیان امام زمان را به خورشید پشت ابر تشبیه میکنند ؟