کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۳۶۱۱۵ ویدئو

ایران تحتجز ناقلة نفط بریطانیة - ???????? إیران تحتجز ناقلة نفط بریطانیة كانت فی طریقها إلى السعودیة

#ناقلة_نفط_بریطانیة#احتجاز_ناقلة_نفط_بریطانیةایران تحتجز ناقلة نفط بریطانیةناقلة النفط البریطانیة ایران تحتجز ناقلة نفط بریطانیة - ???????? إیران تحتجز ناقلة نفط بریطانیة كانت فی طریقها إلى السعودیة