کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۳۸۳۵ ویدئو

نفتکش انگلیسی برای بررسی جوانب وعلل برخوردباشناورصیادی واردلنگرگاه بندرعباس شد

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان: نفتکش انگلیسی برای بررسی ابعاد، جوانب و علل برخورد با شناور صیادی وارد لنگرگاه بندرعباس شده است. www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :