کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۲۱۵۲۹ ویدئو

گزارش قیومی از دعای کمیل مدینه النبی-27 تیر ماه 1398

گزارش قیومی از دعای کمیل مدینه النبی در هتل مفنبیک با حضور نماینده محترم ولی فقیه در حج و زیارت و زوار مختلف