کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۰۳۱۹۰ ویدئو

برخورد شدید پلیس با یک مرد در مقابل چشمان فرزندان!

برخورد پلیس با شوکر برقی و اسپره فلفل مقابل چشمان فرزندان! برخورد شدید پلیس با یک مرد در مقابل چشمان فرزندان!