کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۱۲۰۴۵ ویدئو

معرفی گراف دانش گوگل

گراف یا نمودار دانشKnowledge Graphدر ماه می سال 2012 منتشر شد. این تکنولوژی جدید به موتور جستجوی گوگل کمک میکند تا جواب سوال های عمومی در رابطه با مردم، مکان ها و مسائل دیگر را در کنار نتایج سنتی جستجو (نتایج عادی جستجو که شامل لینک سایتهای مختلف است) ارائه دهد. برای مطالعه اطلاع